Loading color scheme

El segon cicle D’EDUCACIÓ INFANTIL Infantil 3-5 anys

El segon cicle d’Educació Infantil es caracteritza per una metodologia activa i vivencial, en la que el treball manipulatiu, l’experimentació i el joc tenen un paper fonamental. L’infant és el protagonista dels processos d’ensenyament-aprenentatge conjuntament amb els seus iguals i l’acompanyament de la mestra.

Realitzem projectes conjunts que neixen a partir dels coneixements previs i interessos dels alumnes i que, mitjançant converses, dubtes, hipòtesis, debats, etc van creixent i evolucionant fins arribar a un resultat final en el qual s’han resolt dubtes i s’han adquirit nous continguts.

El projecte va sent guiat per la mestra amb l’objectiu de ser un projecte global en el qual es treballen continguts referents a totes les àrees d’aprenentatge. A més a més, el projecte es complementa amb sortides locals i visites de familiars i/o experts.

A l’educació Infantil seguim la línia metodològica del treball per projectes i els ambients d'aprenentatge. Concretament, el treball per ambients és una metodologia que consisteix en organitzar l'alumnat en diferents espais on puguin construir els seus aprenentatges de manera espontània. Els/les alumnes són els protagonistes on aprenen per ells mateixos, lliurement i d’una manera constructiva i activa. Els ambients que fem són: joc simbòlic, natura, llum i atelier.

L’ús dels ambients d’aprenentatge és una estratègia metodològica i organitzativa que ens ofereix la possibilitat de posar a l’abast dels infants propostes estimulants, riques i variades.
Els ambients s’estructuren mitjançant la disposició planificada de diferents materials que provoquen l’interès dels xiquets i xiquetes i que desenvolupen diferents continguts curriculars segons la planificació efectuada.

L’objectiu principal és fomentar l’autonomia dels infants, sent subjectes actius i participants en el seu propi procés d’aprenentatge.

 

L’hort escolar s’inclou en l’espai de l’aula exterior i té com a objectius principals l’assoliment d’hàbits i actituds saludables i sostenibles com la cura de les flors, verdures i hortalisses que es planten, així com la cura de l’espai i els estris de l’hort.

L’hort també és un recurs que permet treballar la descoberta de l’entorn mitjançant l’observació i seguiment del cicle biològic del que s’ha plantat, en el qual també s’incorporen activitats matemàtiques i de lectoescriptura com, per exemple, seguir el creixement d’una planta i l’elaboració de cartell amb els noms del que han plantat.

Les matemàtiques es treballen amb el projecte Axioma, l’objectiu del qual és que els alumnes desenvolupin un pensament crític, amb un bon nivell de raonament i que siguin capaços de relacionar coneixements i de fer de l’assaig-error una manera d’avançar.

Aquesta metodologia es basa en la manipulació de diversos materials que ens proporciona l’editorial, materials reciclats o d’altres creats per les mestres de l’etapa. Seguint una metodologia constructivista, es pretén que els alumnes siguin capaços d’aplicar conceptes per resoldre problemes en la vida quotidiana. Amb aquests materials, els alumnes aprenen autònomament tot jugant, descobrint, experimentant i resolent problemes i hipòtesis amb creativitat i llibertat per decidir.

Amb aquesta metodologia, les mestres guien l’aprenentatge fomentant l’observació, la formulació de preguntes, l’elaboració de prediccions, l’experimentació, la verbalització i l’obtenció de respostes i/o resultats contrastant i comprovant hipòtesis.

Dintre del projecte Matemàtic Axioma utilitzem la robòtica com a recurs metodològic per desenvolupar l’estructuració del pensament lògic i computacional. Aquest recurs permet treballar continguts curriculars a partir del joc i l’experimentació.

El mestre/a és l’encarregat de plantejar un repte i l’alumne ha de pensar quin procediment seguirà per arribar a la resposta, per tant, ha de planificar quines ordres donarà al robot per tal que arribi a l’objecte desitjat. Aquest robot, executarà les odres, per tal de comprovar si són correctes o si cal plantejar-ne de noves. D’aquesta manera, s’està treballant l’orientació espacial, la lateralitat, el pensament lògic, la programació...

L’educació psicomotriu ha de propiciar un entorn on es fomentin les relacions amb el grup, sent el paper de l’adult el de mediador per afavorir el respecte a les normes de convivència, la cooperació i el desenvolupament de valors.

Per tant, la metodologia d’intervenció emprada a l’aula de psicomotricitat va en la línia del que postula B. Aucouturier, basada en l’activitat lliure i espontània de l’infant per tal de contribuir al seu desenvolupament global, amb una intervenció del psicomotricitat basada amb l’escolta i el respecte, acollint a cada persona tal i com és.

Es tracta d’una estona on els infants, a través de diferents activitats com visualitzacions, massatges, ioga... i amb  diferents recursos com ara músiques relaxants, mocadors, petites pilotes toves... aprenen a relaxar-se i a prendre consciència de l’estat en què es troben en aquell moment, com està el seu cos, el seu estat d’ànim i si es senten preparats per dur a terme el que el dia a dia els ofereix. Amb aquest treball aconseguim que els alumnes aprenguin a tenir un moment de calma i d’autocontrol que creiem són molt necessaris per al seu desenvolupament tant acadèmic com personal.

Els contes ens aporten plaer, ens fan gaudir, és un moment lúdic i d’oci. Escoltar un conte ajuda a l’infant a desenvolupar la imaginació, la fantasia i la creativitat, a identificar i expressar sentiments i emocions. Alhora, les narracions també els ajuden a descobrir i comprendre el món que els envolta. Afavoreixen el seu gust per la lectura, fomenten l’hàbit lector i tenen un paper important en el desenvolupament del llenguatge ja que enriqueixen el seu vocabulari i ajuden a potenciar determinades habilitats com la capacitat de comprensió i expressió.

L’aprenentatge de l’anglès el portem a termea través de l’ús funcional de la llengua: l’explicació de contes, històries, dramatitzacions. També establim rutines d’aula a primera hora del matí en llengua anglesa: observació del temps, passar llista i dies de la setmana, cançons, jocs i participant en els projectes del grup-classe. 

L’objectiu principal, tal i com marca el currículum d’educació infantil és dur a terme una aproximació a l’ús oral d’una llengua estrangera.

El taller d’experimentació té com a objectiu incentivar les activitats manipulatives, d’exploració i descoberta, així com iniciar a l'alumnat en l'elaboració d’hipòtesis i comprovació de resultats. Les activitats proposades tenen la intenció de generar en els alumnes nous estímuls sensorials i percepcions i, d’aquesta manera, potenciar la seva creativitat i experimentació. 

Aquest aprenentatge posa èmfasi en la creació, en l'evolució i relació entre els conceptes. El paper de l'adult és el de preparar l'espai, proporcionar els materials i posar-los a l'abast de l'alumnat, vigilar que no hi hagi cap accident i estar present observant el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.