Loading color scheme

Missió, Visió, Valors

Missió

“Consolad, Consolad a mi pueblo, hablad al corazón del hombre"

La nostra opció per l’educació neix d’escoltar el desconsol dels més necessitats, i de sentir la urgència de donar una resposta alternativa i significativa, oferint a nens i joves l’únic que pot donar sentit ple a la vida, Jesucrist.

Els nostres col·legis tenen com a missió:

 • Prestar un servei educatiu integral a la societat, dins la missió educativa de  l’església.
 • Ser “Bona Notícia” per a la Comunitat Educativa i el seu entorn.
 • Desenvolupar una cultura basada en l’Humanisme cristià.

Visió

Volem tenir una mirada capacitada per veure allò més essencial, més enllà d’allò que és més aparent. Una mirada que aculli amb respecte, capaç d’intuir allò positiu per seguir construint. Una mirada amplia capaç d’assumir i respondre al canvi que ens apropi a l’ideal que tenim.

La nostra escola vol ser reconeguda com una comunitat educativa en missió compartida que:

 • Busca la qualitat humana, pastoral i acadèmica, a través de la millora continua.
 • Aposta per cultivar la competència espiritual en tots els membres de la comunitat educativa.
 • Es transforma en testimoni i signe de vida oberta a la transcendència i als valors propis de l’Evangeli.
 • Opta pels més necessitats i aposta per l’atenció a la diversitat amb tots els recursos que estan al seu abast.
 • Transforma l’entorn social a través de la cultura i del compromís cristià.
 • Tendeix a la innovació i al canvi.
 • Fomenta l’admiració per les obres de la Creació i una consciència ecològica en l’ús responsable dels recursos del planeta.
 • Promou una cultura organitzativa que fomenta el clima emocional positiu i la comunicació.
 • Es gestionada i dirigida per equips identificats amb el Caràcter Propi que lidera projectes pastorals i educatius.
 • Avança conjuntament en la gestió i funcionament com Institució congregacional.

Valors

Vivim i transmitim uns valors que ens defineixen com a Institució:

 • L’experiència d’un Déu Pare que se’ns fa proper en Jesucrist de la que neix la consciència de fraternitat i el respecte a la dignitat de cada persona com a fill i germà.
 • Relacions que es construeixen a través d’actituds d’acollida, amabilitat, senzillesa, confiança, proximitat als alumnes i estreta col·laboració amb les famílies.
 • Estil pedagògic humanitzador que fomenta el treball ben fet, la responsabilitat, l’esforç, la iniciativa i l’autonomia, l’esperit crític, la confiança en les pròpies capacitats.
 • La incidència en l’entorn més immediat a través de la solidaritat, el compromís, la capacitat d’empatia i la compassió, amb la fidelitat al carisma de la Consolació.