Loading color scheme

Primària

L'etapa de l'Educació Primària transcorre dins la franja d’edat dels 6 als 12 anys.

Durant aquest temps el col·legi vetlla i acompanya a tot l’alumnat en el seu desenvolupament personal, emocional i social. Volem que els nostres alumnes creixin sent persones autònomes i competents capaces de respondre qualsevol repte que els plantegi la vida.

LES NOSTRES LÍNIES METODOLÒGIQUES

El centre aposta per les noves metodologies que ens asseguren el treball competencial de l’alumne com a individu i també com a membre actiu d’una societat cada cop més diversa i canviant. Les metodologies que ens van com l’anell al dit són:

 • L’aprenentatge per projectes
 • Treball cooperatiu
 • La rúbrica d’autoavaluació i coavaluació

Amb l’aprenentatge cooperatiu com a base, el centre aposta per una innovació educativa constant, que situa l’alumnat al centre de l’aprenentatge per tal de potenciar les seves competències.

Afavorim el reciclatge i la reutilització de materials,  el contacte amb la natura i espais verds, així com l’alimentació saludable i el consum de fruita.

Som un centre proper i implicat amb la vida social i cultural propera. Participem activament en les activitats que es promouen al municipi.

L’avaluació és contínua i valora el progrés constant de l’alumne en els diferents àmbit educatius.


Ser capaç d’entendre allò que llegeixes, saber com llegir per aprendre i gaudir de la lectura són pilars importants per al desenvolupament integral d’una persona. El pla lingüístic del centre inclou totes les mesures i indicadors necessaris per assolir els tres objectius:

 • PACBAL (Prova d’avaluació dels components bàsics de la lectura) Seguiment l’aprenentatge inicial de la lectura.
 • Velocitat lectora
 • Proves ACL (Avaluació de la comprensió lectora)
 • 30 minuts diaris de lectura
 • Lectura expressiva (Lectura en veu alta)
 • Apadrinament lector
 • Biblioteca escolar

Tot el que deriva de la lectura alimenta l’esperit crític dels nostres alumnes.

MATEMÀTIQUES DE LA VIDA PER A LA VIDA

Al col·legi aprenem a veure el món i moure’ns per ell des de la vessant matemàtica.

Els nostres alumnes gaudeixen de les matemàtiques i adquireixen una visió significativa de les mateixes. Treballem:

 • Les matemàtiques de manera manipulativa.
 • La resolució de problemes reals
 • La lògica matemàtica
 • Participació amb excel·lents resultats en proves d’àmbit català (Cangur i Fem Matemàtiques)

Com a escola multilingüe que som, els nostre alumnes creixen des de ben petits (Llar d’infants) escoltant, entenent allò escoltat, llegint, escrivint i parlant la llengua anglesa.

Per assolir aquest objectiu el centre i més concretament l’etapa de primària ofereix:

 • Matèries curriculars i complementàries en anglès:
 • Assignatura d’anglès (2 ½ hores setmanals)
 • Complementària - Preparació Cambridge: Starters, movers i flyers ( 2 hores setmanals)
 • Exàmens oficials de Cambridge: El col·legi prepara i ofereix la possibilitat al nostre alumnat d’examinar-se a les proves de Cambridge en el nostre centre i obtenir la titulació oficial.  
 • Immersions lingüístiques:
 • English Week
 • Immersió en cases de colònies (C. Superior)

1r i 2n

Aconseguir que l’aprenentatge de l’anglès sigui motivador.  Valorar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació  entre persones de procedències i cultures diverses. Valorar la llengua estrangera com a instrument d’aprenentatge de diferents continguts. 

Fer que l’anglès formi part del conjunt de llengües que es  parlen habitualment en el context de l’aula. 

Continuar desenvolupant les habilitats orals i auditives dels  alumnes per tal de que incorporin un aprenentatge i el  puguin transferir. 

Activar i desenvolupar la dimensió oral de la llengua  estrangera a partir de dramatitzacions, role-plays, ...

Per tal d’introduir i repassar el continguts bàsics en l’anglès el temes a tractar són: Els colors, els números, els animals i vocabulari  del cos humà.

Des de EcoConsolació  treballem per conscienciar amb tot el que te a veure amb el desenvolupament sostenible del planeta Terra. De quina manera podem posar el nostre granet de sorra per fer d’on vivim un lloc millor. La finalitat d’aquesta complementària és d’ajudar a fer un món més igualitari, just i sostenible.

Hem lligat el Manifest Ecològic-Consolació amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): ¡Plàstic i paper d’alumini cero!; Reduir l’ús de paper indiscriminadament; Esmorzar saludable i de proximitat; Reducció, reutilització i reciclatge de material; Practicar el respecte i tenir en comte la dignitat de la persona; Pati sostenible; Reducció del consum d’energia (electricitat, calefacció, aigua); Ens responsabilitzem del nostre material escolar.

Es tracta d’una estona on els infants, a través de diferents activitats en aquest cas expressió corporal i teatre... i amb  diferents recursos : músiques relaxants, roba de colors... aprenen a relaxar-se i a prendre consciència de les possibilitats del seu  cos, el seu estat d’ànim, les emocions.... Amb aquest treball aconseguim que els alumnes aprenguin a tenir un moment de calma i d’autocontrol que afavoreix l'autonomia personal i la seguretat en un mateix.

A primer curs els alumnes comencen a familiaritzar-se amb els components bàsics de l’escriptori diferenciant icones i carpetes, iniciar/tancar l’ordinador.

Aprendran a usar el teclat: coneixement de les lletres escrivint els seus noms i el dels companys, a posar-li accent i majúscules, rectificar les possibles errades, copiar el seu nom i companys amb lletra lligada, escriure paraules lliurement amb lletra majúscula, dictat de paraules, escriure l’article i el nom amb concordança, iniciació a la frase: escriure l’article, el nom i l’acció i text lliure.

També hi haurà moments de jocs lliure o relacionat amb les unitats didàctiques que treballin a la classe a través per exemple del JClic.

També s’utilitza el programa Paint.


3r i 4t

Des de EcoConsolació  treballem per conscienciar amb tot el que te a veure amb el desenvolupament sostenible del planeta Terra. De quina manera podem posar el nostre granet de sorra per fer d’on vivim un lloc millor. La finalitat d’aquesta complementària és d’ajudar a fer un món més igualitari, just i sostenible.

Hem lligat el Manifest Ecològic-Consolació amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): ¡Plàstic i paper d’alumini cero!; Reduir l’ús de paper indiscriminadament; Esmorzar saludable i de proximitat; Reducció, reutilització i reciclatge de material; Practicar el respecte i tenir en comte la dignitat de la persona; Pati sostenible; Reducció del consum d’energia (electricitat, calefacció, aigua); Ens responsabilitzem del nostre material escolar.

En aquest cicle l’alumne aprendrà diferents eines i ajudes per poder seguir el curs.  Aquestes són:  analitzar en quines condicions fa els deures i estudia a casa i coneixerà les més idònies per a un bon aprofitament de l’estudi.

És familiaritzarà amb la seva agenda sobretot a partir de 3r de primària, on s’adquireix una importància més significativa en l’organització personal i aprendrà a organitzar-se amb ella.

Analitzarà com té organitzat el temps des de què surt de l’escola fins que se’n va a dormir.

Aprendrà a extreure la idea principal d’un text i destriar-la d’altres idees secundàries. Tot això com a pas previ a la creació de resums.

Aprendrà com ha de presentar els fulls de la feina diària amb netedat i segons els acords del centre.

Aprendrà a fer ús del diccionari.

Les sessions familiaritzen l’alumnat amb els ordinadors, els seus elements bàsics i la seva evolució.

Estan encaminades a conèixer millor l’entorn Windows, sobretot a tot allò relacionat amb la creació de carpetes per organitzar i classificar la informació.

Les sessions s’encaminen a familiaritzar-se amb l’escriptura de textos, donar format i utilitzar elements que enriqueixen el text com són les imatges i els títols WordArt. També es treballarà sistemàticament l’acció d’anomenar i desar el document.

També es treballa amb una introducció a l’Excel. Els alumnes aprendran a introduir-hi informació i fer càlculs senzills.

Com no, també hi haurà la part lúdica com activitats de problemes de càlcul i de raonament lògic, exercicis de JClic que estimulen la capacitat de resolució de problemes de l’alumne.

Es presentaran diferents eines de paint per tal de que els alumnes dibuixin diferents tipus de formes proposades. A mesura que vagin coneixent i dominant les diferents eines se’ls proposarà fer dibuixos amb més grau de llibertat per tal de que puguin desplegar la seva creativitat.

Introduirem alguns elements bàsics de PowerPoint treballant sobre alguns temes escollits per ells i també que tinguin relació amb el contingut d’altres cursos.

En relació a les xarxes aprendran a cercar informació, la més idònia per a la seva edat.

Aquest curs tots els alumnes del col·legi tindran un correu corporatiu propi. Aprendre a utilitzar-lo de manera prudent, segura i efectiva serà fonamental per tal què aquest correu electrònic sigui una eina més i eficient de treball i per tant, és la tramesa de tasques. Per això cal saber com adjuntar els arxius que volem enviar.

En aquest Cicle cal desenvolupar l'expressió i comprensió oral, abans preteníem que captessin el sentit global dels missatges, ara es promou que els alumnes entenguin el missatge, gairebé, en la seva totalitat. Per això hem d'ajudar-los a activar tots els seus coneixements previs i facilitar l'entrada de noves informacions.

També és un objectiu prioritari del Cicle millorar el ritme, l'entonació i la pronunciació de la llengua estrangera objecte d'aprenentatge.

La comprensió i expressió escrites cobren molta més importància que en períodes anteriors. Els alumnes han d'ésser capaços d'expressar per escrit situacions senzilles i comprendre textos senzills.


i

En aquest últim cicle d’Educació Primària les activitats estan organitzades al voltant de temes que es repeteixen en diferents situacions de comunicació, relacionant-se a més amb les altres àrees del currículum. Ens centrem en l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir dels Language Skills centres i projectes, individuals i/o en grup.

Es parteix, com en tota la nostra opció metodològica, dels coneixements previs dels alumnes. Tenim en compte el procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera; procés lent que ha de passar per una fase d’errors i revisió, fase que pot alleugerir-se amb un input comprensiu en tot el seu conjunt. És així que l’adquisició de la llengua estrangera passa per un procés de “construcció” de competència lingüística. L’alumne, recolzant-se en les seves estratègies naturals (el mestre ha de facilitar el sorgiment d’aquestes estratègies i habilitats intrínseques), ajuts exteriors i un input comprensible, formula hipòtesis per tal d’anar elaborant poc a poc una visió interna de la llengua objecte d’aprenentatge. Aquestes hipòtesis, en forma de coneixements previs, es veuran acceptades o modificades, i d’aquesta manera s’arribarà a un aprenentatge significatiu i, per tant, un enriquiment del nou sistema lingüístic.

El disseny de tasques que siguin interessants per als alumnes i que els permetin usar la llengua que van aprenent. Aquestes tasques cal que siguin: significatives, útils i amb una finalitat concreta, interactives, variades, contextualitzades, facilitadores de la globalització dels aprenentatges i afavoridores de l’autonomia dels alumnes.

Aquesta matèria ens servirà per a continuar treballant els bons hàbits d’estudi, d’organització personal i del treball, de recerca d’informació i com a complement d’altres matèries com per exemple Medi...

Es segueix reforçant el que s’ha treballat a cicle mitjà i s’anirà ampliant continguts com: confeccionar esquemes, resums, mapes conceptuals, què fer abans, després i durant l’examen, ús de les tecnologies per ampliar la informació, presentació de treballs...

Des de EcoConsolació  treballem per conscienciar amb tot el que te a veure amb el desenvolupament sostenible del planeta Terra. De quina manera podem posar el nostre granet de sorra per fer d’on vivim un lloc millor. La finalitat d’aquesta complementària és d’ajudar a fer un món més igualitari, just i sostenible.

Hem lligat el Manifest Ecològic-Consolació amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): ¡Plàstic i paper d’alumini cero!; Reduir l’ús de paper indiscriminadament; Esmorzar saludable i de proximitat; Reducció, reutilització i reciclatge de material; Practicar el respecte i tenir en comte la dignitat de la persona; Pati sostenible; Reducció del consum d’energia (electricitat, calefacció, aigua); Ens responsabilitzem del nostre material escolar.

Treballem la Competència Digital, intentant vincular-la amb les altres àrees de forma que ens pugui servir com a recerca i millora de la informació així com de complement en l’aprenentatge.

Seguirem aprofundint amb la creació de carpetes, donar-li un nom, canviar-li el nom. Copiar, Pegar i retallar carpetes. L’emmagatzematge de documents i carpetes a l’ordinador i a una memòria USB.  Ús del Word per conèixer i utilitzar les funcions de la barra d’eines de format: tipus i grandària de lletra, alinear/justificar, negreta, cursiva i subratllat per així poder realitzar activitats com realitzar una recepta de cuina, fer textos o correcció de textos, sopes de lletres,... També inserir imatges d’arxiu o d’Internet i rètols amb el WordArt.

Ús de l’Excel per inserir taules,comprovar si ho han fet tot bé: color, amplada i altura de la columna o fila, marcar els quadres, etc.

Elaborar presentacions amb el Powerpoint.

Utilització del programa Paint.