Projecte_educatiu

 

PROJECTE ESTRATÈGIC DEL CENTRE 

0.PRESENTACIÓ

Què és el Projecte Educatiu de Centre?

El Projecte Educatiu de Centre és una proposta integral que permet dirigir el procés d’intervenció educativa a la nostra escola. És el document que defineix els trets d’identitat i les intencions educatives del centre, i que ha de servir de referència constant de tots els membres de la comunitat educativa. Tots s’han de sentir reconeguts en ell i tots s’han de sentir partícips, coneixent les seves funcions i les motivacions que el fonamenten.

Els elements fixats al PEC són els que permeten la concreció del desplegament del PCC (Projecte Curricular de Centre), del PAT (Pla d’Acció Tutorial), del RRI (Reglament de Règim Interior), del  PEA (Pla Educatiu Anual). També ha de servir de referència per projectes i propostes noves que es realitzin, com poden ser Projectes de Direcció, Plans Estratègics, Projectes d’Innovació Educativa, etc
El Projecte Educatiu del nostre centre és el resultat del treball en grup del professorat, de la posterior revisió i aprovació del claustre, tot sota la supervisió i recolzament de la institució de les Germanes de la Consolació.

Aquest projecte no ha de ser només un document formal, sinó una eina de referència per a la gestió de la nostra escola.

 

Salutacions cordials,

       La Direcció

 

 

1.IDENTITAD

1.1. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

1.1.1 Missió: “Consolad, Consolad a mi pueblo, hablad al corazón del hombre»

La nostra opció per l’educació neix d’escoltar el desconsol dels més necessitats, i de sentir la urgència de donar una resposta alternativa i significativa, oferint a nens i joves l’únic que pot donar sentit ple a la vida, Jesucrist.

Els nostres col·legis tenen com a missió:

 • Prestar un servei educatiu integral a la societat, dins la missió educativa de l’església.
 • Ser “Bona Notícia” per a la Comunitat Educativa i el seu entorn.
 • Desenvolupar una cultura basada en l’ Humanisme cristià.

 

1.1.2 Visio

Volem tenir una mirada capacitada per veure allò més essencial, més enllà d’allò que és més aparent. Una mirada que aculli amb respecte, capaç d’intuir allò positiu per seguir construint. Una mirada amplia capaç d’assumir i respondre al canvi que ens apropi a l’ideal que tenim.

La nostra escola vol ser reconeguda com una comunitat educativa en missió compartida que:

– busca la qualitat humana, pastoral i acadèmica, a través de la millora continua

– aposta per cultivar la competència espiritual en tots els membres de la comunitat educativa

– es transforma en testimoni i signe de vida oberta a la transcendència i als valors propis de l’Evangeli

– opta pels més necessitats i aposta per l’atenció a la diversitat amb tots els recursos que estan al seu abast

– transforma l’entorn social a través de la cultura i del compromís cristià

–   tendeix a la innovació i al canvi

– fomenta l’admiració per les obres de la Creació i una consciència ecològica en l’ús responsable dels recursos del planeta

– promou una cultura organitzativa que fomenta el clima emocional positiu i la comunicació

– es gestionada i dirigida per equips identificats amb el Caràcter Propi que lidera projectes pastorals i educatius

– avança conjuntament en la gestió i funcionament com Institució congregacional

 

1.1.3 Valors

Vivim i transmitim uns valors que ens defineixen com a Institució:

– l’experiència d’un Déu Pare que se’ns fa proper en Jesucrist de la que neix la consciència de fraternitat i el respecte a la dignitat de cada persona com a fill i germà

– relacions que es construeixen a través d’actituds d’acollida, amabilitat, senzillesa, confiança, proximitat als alumnes i estreta col·laboració amb les famílies

– estil pedagògic humanitzador que fomenta el treball ben fet, la responsabilitat, l’esforç, la iniciativa i l’autonomia, l’esperit crític, la confiança en les pròpies capacitats

– la incidència en l’entorn més immediat a través de la solidaritat, el compromís, la capacitat d’empatia i la compassió, amb la fidelitat al carisma de la Consolació

 

1.2.  SENYALS D’IDENTITAT DEL CENTRE

1.2.1.- Els nens eren la nineta dels seus ulls  (Mª Rosa Molas)

Per a Maria Rosa Molas, la nostra fundadora, els infants eren la nineta dels seus ulls, és a dir, eren persones, amb unes particularitats i característiques especials, eren tractats per ella amb un gran respecte i els estimava de manera entranyable. Atenta als més desvalguts, descobria en ells el rostre del Crist.

La persona és capaç de conèixer i estimar Déu, el seu creador i està cridada a participar en la vida de Déu. Per això ha estat creada i aquest és el fonament de la seva dignitat.

És per aquest motiu que, l’alumne com a persona, segons el nostre Caràcter Propi, és el centre del nostre Projecte Educatiu. Cada persona té la màxima dignitat perquè som fills de Déu i germans entre nosaltres.

Tota l’acció educativa de l’escola, va dirigida a tractar l’alumne com a fill de Déu. Des d’aquest principi, l’objectiu principal de l’educació que oferim és una educació encaminada a la plena realització de la persona en totes les seves dimensions.

Volem educar cada alumne en els valors fonamentals per tal que pugui fer front a la vida. L’acompanyem per ajudar-lo, respectant al mateix temps la seva pròpia identitat i singularitat com a persona.

Cada alumne és únic. Té unes qualitats i unes necessitats que el diferencien dels altres. Tenint en compte allò que és, el tractem d’ajudar per tal que doni el millor de si  mateix i faci fructificar els seus talents i així pugui viure bé amb ell mateix, amb la societat i amb Déu.

 

1.2.2.-Fer conèixer i venerar nostre Senyor Jesucrist (Mª Rosa Molas)

L’eix fonamental del nostre Projecte Educatiu és Jesucrist.

Els nostres Centres, inserits en la missió evangelitzadora de l’Església, proposen una alternativa educativa inspirada en la vida i obra de Jesús a l’Evangeli. Així els valors evangèlics es converteixen entre nosaltres en normes educatives, motivacions internes i, al mateix temps, en metes finals.

Maria Rosa Molas ens volgué deixar com a tasca que, allí on hi hagués una Germana de la Consolació, busqués “estimar, honorar i fer conèixer i venerar Nostre Senyor Jesucrist. I que, mitjançant la instrucció i l’educació en les veritats catòliques, s’imprimís el sant amor i temor filial a Déu”.

L’opció de tots els que ara formem la Comunitat Educativa de les Escoles de la Consolació és una aposta clara i ferma per l’educació cristiana, que té el seu origen i model en aquella tasca educativa que Maria Rosa Molas va iniciar, ja que d’ella nasqué l’interès perquè  infants i joves coneguessin Jesús i rebessin una formació acurada per tal d’ajudar-los a créixer com a persones. Actuant així, Maria Rosa conqueria el cor de petits i grans per a Déu i ho feia actuant amb bon tracte, amb amor i  afabilitat. Volia i buscava que les “joves tinguessin experiència de Déu.”

 

1.2.3.- Educar en ciència i virtut (Mª Rosa Molas)

L’ educació integral que oferim, és fonamentada en els Drets Humans, en l’Evangeli, en la Doctrina de l’Església i en la tradició educativa que, prenent com a punt de partença Maria Rosa Molas, ens ha legat la història centenària de les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació.

Maria Rosa Molas, possiblement sense saber-ho, viu, en ella i en tot allò que l’envolta, una rica existència, que integra de manera harmònica tots els aspectes de la persona. On veu qualsevol necessitat, tant si és de salut, d’educació o de manca de sentit, dóna consol i ajut. En la seva dedicació a l’educació dels infants i joves pretén educar en ciència i virtut, això significa portar ànimes a Déu, proporcionant-los una formació cristiana i humana en la qual es complementin les tres dimensions de la persona: la personal, la social i la transcendent, sense oblidar les aptituds, capacitats, sentiments i possibilitats que tots posseïm.

Educar de manera integral és desenvolupar totes les possibilitats de la persona. Una educació que sigui capaç de preparar persones autònomes i lliures. No només una educació que únicament promogui una acumulació de coneixements, sinó que al mateix temps  ha de atendre el desenvolupament de tot tipus d’aptituds: manuals, físiques, socials, morals… i també  s’interessi en potenciar tot allò que tingui relació amb la sensibilitat, l’afectivitat i l’espiritualitat de la persona humana.  Desenvolupament de la persona com a persona  i com a membre d’un grup, per tal que li pugui permetre una millor gestió en tots els aspectes de la seva vida: vida privada, professional, cultural i religiosa, donant pas a  la creativitat i l’esperit crític.

 

Educar de forma integral és

desenvolupar totes les possibilitats

de la persona

 

1.2.4.- A l’alçada de la sana il·lustració de l’època (Mª Rosa Molas)

Trobem en Maria Rosa l’evident dinamisme d’anar a buscar la qualitat educativa. La seva total donació a Déu  i el desig de respondre a la necessitat d’educació són els valors que impulsen, com diríem avui, la seva gestió de qualitat.

Té molt clara la seva missió, la raó de ser de les seves escoles: “Tot per a glòria de Déu, no res per a nosaltres”; els valors que configuren el seu Caràcter Propi: la seva manera de ser i actuar són la millor oferta; i defineix de forma clara la visió, la meta i l’horitzó de la seva acció educativa: l’amor a Jesucrist.

La seva mirada capta la profunda realitat que l’envolta, necessitada d’una sembrada generosa en el camp de l’educació i dóna la seva vida i es lliura de manera desinteressada vers l’educació de les seves alumnes oferint-les una cultura humana i cristiana adaptada a la seva època.

Com a entesa i infatigable directora mira el futur i assegura a les seves escoles la dinàmica de millora contínua. Cal que cada escola “es faciliti tot mitjà que tingui per arribar a l’alçada d’allò que es desitgi”. Introdueix reformes i millores notables a les obres que dirigeix i deixa per escrit el seu desig que les Germanes estiguin sempre en actitud d’actualització per tal d’obtenir allò que és millor per als nostres alumnes.

Gestionar avui els nostres centres educatius ens implica seguir assumint aquests principis de qualitat educativa que van orientar la vida i l’obra de Maria Rosa Molas i que suposen una herència i tradició en les escoles de la Consolació.

1.2.5.- Que el pobre sigui servit (Mª Rosa Molas)

Amb una forta consciència de fraternitat universal, la nostra Fundadora reconeix la dignitat de tot ésser humà. Desenvolupa una delicada  sensibilitat i una gran compassió davant el dolor aliè. Es mostra especialment propera i compassiva davant les debilitats morals. S’implica activament servint els necessitats i si mostra alguna preferència, és per aquests més febles. La compassió és el motor que genera en ella una resposta compromesa de consolació: “Només desitjo que el pobre sigui servit i Déu lloat”.

 

Maria Rosa Molas s’implica activament en el

servei dels necessitats i si, per algú té

preferència, és per aquests darrers

 

Atenta als esdeveniments socials, respon de manera audaç i creativa a les necessitats concretes del seu entorn. No dubta en malbaratar la seva vida, ni té cap recança en escollir les tasques més humils en la seva opció per la transformació social. La primera raó del seu compromís amb l’educació és la lluita  per tal d’afavorir la promoció humana dels més desafavorits.

Els col·legis de la Consolació, amarats de l’esperit de Santa Maria Rosa Molas, estan compromesos en la construcció d’una societat que té com a base fonamental la justícia, la llibertat, l’amor i la pau i d’aquesta manera contribueixen en la creació d’un món més humà i més agermanat.

Educar els alumnes en els valors evangèlics de compassió, solidaritat, gratuïtat en el servei i implicació en la transformació de l’entorn propi constitueixen un tret essencial en la identitat de les nostres escoles.

 

1.2.6.- Afabilitat i estima en el tracte (Mª Rosa Molas)

El nostre estil educatiu es basa en un clima familiar, en un ambient càlid, senzill i acollidor que afavoreix les relacions interpersonals, i en una presència educadora constant que es tradueix en una relació personal amb els alumnes com a testimoni de fe, alegria i esperança.

Maria Rosa Molas manifesta en el tracte amb la gent una especial amabilitat que genera unes relacions humanes cordials i constructives. Perquè està sempre a disposició de les alumnes per acollir les seves confidències, té una gran capacitat d’escolta atenta. Mitjançant la conversació personal i freqüent, i l’empatia que es crea entre elles, Maria Rosa com a bona educadora, els transmet els valors humans i evangèlics que donen sentit a la seva vida.

Maria Rosa educa amb l’estímul i el reforç positiu, fomenta l’autoestima com a base d’una educació preventiva i corregeix quan cal amb afecte sincer. Tracta tots per un igual, sense fer diferències entre les diverses classes socials ni entre   persones. A més fomenta espais d’intercanvi i trobada per tal de fomentar les relacions personals i, tal com reflecteix el Reglament del Col·legi de Móra d’Ebre, compta amb la col·laboració dels pares en la tasca educativa que es du a terme als Centres.

 

Maria Rosa compta amb la col·laboració

dels pares en la tasca educativa que es du a

terme als Centres

 

Les actituds pròpies de Maria Rosa i l’ambient de família que origina, marquen un estil propi de grup a les Comunitats de Germanes i en la manera de ser i d’actuar que, al llarg del temps, s’han incorporat a les Escoles. Aquest tret característic el compartim tots els Centres educatius de la Consolació en un Projecte Educatiu comú, on cadascun dels seus membres tenim una funció i ocupem un lloc específic, i en el qual totes les nostres atribucions i competències estan al servei dels alumnes.

 

1.2.7.- Instruments de misericòrdia i de consolació (Mª Rosa Molas)

 

“Els qui conegueren de prop Maria Rosa Molas van experimentar, a través seu, la misericòrdia de Déu.”

Maria Rosa Molas rep com a do un carisma al servei de l’Església, que la fa instrument de misericòrdia i consolació per tal d’alleujar les misèries físiques i morals dels homes i dones més desvalguts del seu temps.

És instrument de la misericòrdia i de la consolació de Déu, perquè en la seva pròpia vida ho experimenta de moltes maneres: “als peus de la Creu” trobava sempre consol i alleujament; quan es trobava en dificultats, el seu ànim i la seva fe mai no es veien amenaçats, ans bé al contrari, es feia més forta; en totes les experiències viscudes, tant positives com negatives hi sap veure “la disposició divina”, el segell de l’amor de Déu. Aquestes actituds la fan més sensible a les necessitats dels altres i, per això, pot parlar-los des del cor. Consola els germans amb el consol i misericòrdia que rep de Déu en el continu i íntim tracte que té amb Ell. Camina sempre en la seva presència en les seves llargues hores de pregària i, principalment en el servei i en la donació desinteressada al proïsme.

Aquest va ser l’objectiu de Maria Rosa i avui és el nostre : Ajudar el nen, el jove, l’adult per tal  de fer-los descobrir i conèixer l’amor misericordiós de Déu perquè experimentin l’autèntica i veritable consolació. És una urgència i una crida a ser instruments de Déu per aquells que viuen al costat nostre i tenen algun tipus de necessitat. I també transmetre la misericòrdia i la consolació de Déu mitjançant gestos de bondat, senzillesa, humilitat i caritat, com ella ho va fer.

 

AJUDAR EL NEN, EL JOVE, L’ADULT

A  DESCOBRIR I A CONÈIXER L’AMOR

MISERICORDIÓS DE DÉU.

 

2 . CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

           

2.1 TIPUS DE CENTRE

 

El Centre “Ntra. Sra. de la Consolación” de Tortosa és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya.

És una escola basada en el carisma de Santa Maria Rosa Molas, educadora en pedagogia de l’amor i la solidaritat. Seguint el seu exemple, la nostra escola fomenta el treball en equip dins d’un clima de senzillesa, acollida i tolerància.

S’instrueix en totes les matèries fomentant l’educació en valors per a aconseguir una formació integral de tots els alumnes

 

2.2  ENTORN

El nostre col·legi es troba ubicat al bell mig de la ciutat de Tortosa, en concret al carrer Argentina número 32-34. Aquest emplaçament és el mateix des de l’any 1947. La zona/barri  se’n diu Eixample, a la zona que limita amb el barri de Tortosa – Centre. És una zona comercial i amb un nivell lingüístic català elevat,  amb fortes arrels tortosines, tot i que, darrerament  ha hagut un augment de vivendes habitades per gent vinguda d’altres països.

Hi ha molt a prop organismes i institucions oficials com l’Ajuntament, la U.N.E.D., Campus de la URV, la Cambra de Comerç; el centre històric (barris de Sta. Clara i Garrofer) el tenim tan sols a uns metres. És en aquesta zona on es troben els principals edificis i monuments de la ciutat  (Museus, Catedral, Arxiu Municipal, Conservatori de Música, E.O.I., Biblioteca Municipal, Castell de la Zuda,…). També tenim a l’abast l’estació de Renfe, estació Central d’Autobusos, Mercat Central, Parc Municipal, Auditori i Hospital Verge de la Cinta.

Pel que fa als accessos, tenim l’estació de RENFE a 150 m, parada d’autobús a 250 m, però majoritàriament es desplaça al centre a peu o amb vehicle particular.

 

2.3  CARACTERÍSTIQUES DE LES FAMÍLIES

Les famílies que escullen el nostre centre, ho fan majoritàriament per:

 • La ubicació de l’escola (en primer lloc)
 • Haver estat alumnes del centre
 • La convivència dins del centre i l’ambient familiar que s’hi respira. (som un centre petit)
 • Els valors cristians que s’hi treballen
 • La professionalitat del professorat.

 

Les famílies del centre són en un 90% catòliques. És molt minoritària la presència d’altres religions o creences (10%). Com és de suposar, hi ha un percentatge elevat de matrimonis eclesiàstics.

Un 15% de l’alumnat prové de famílies immigrants, de les quals la meitat són d’Amèrica llatina  i la resta està repartida entre els països de l’est, nord d’Àfrica, Àsia …

La llengua familiar habitual més utilitzada és el català, seguida amb gran diferència pel castellà.

El nivell socioeconòmic de les famílies del centre és mitjà, un gran nombre pertanyen al sector de serveis.

 

2.4  CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES

Els alumnes del nostre centre són en la seva majoria catalans i de parla catalana. Darrerament, però, s’han anat incorporant alumnes d’altres països, majoritàriament de països llatinoamericans i, per tant, de parla castellana, molts d’ells amb dificultats econòmiques.

Degut a aquesta immigració, i tot i que la gran majoria d’alumnes són de religió catòlica, han anat arribant al centre alumnes d’altres religions.

Més de la meitat de tots aquests alumnes disposen d’un espai òptim d’estudi, quasi tots amb ordinador i connexió a Internet.

Potser per aquest motiu, l’afició a la lectura entre els alumnes i les alumnes en el seu temps lliure no és gaire generalitzada. A més, part d’aquest temps lliure, l’ocupen amb nombroses activitats extraescolars; ja sigui activitats esportives (en la seva majoria futbol), amb reforços per  a les activitats escolars (repassos), o amb l’aprenentatge i/o perfeccionament de l’anglès.

Els nostres alumnes aconsegueixen un gran nivell d’amistat i apreci pel col·legi al llarg dels anys que romanen al centre (poden ser-hi dels 0 als 18 anys).

 

2.5  CARACTERÍSTIQUES DELS EDUCADORS

El grup d’educadors que formem part del col·legi, es caracteritza pel gran interès en formar persones responsables, solidàries i competents en tots els àmbits. Sense oblidar-nos, és clar, de la transmissió de coneixements, del treball en competències i habilitats necessàries per al desenvolupament integral dels nostres alumnes. Estem sempre en permanent formació. I procurem ser nexes d’unió entre la família i el col·legi, tenint en compte les necessitats actuals de la societat.

 

3. FINALITATS EDUCATIVES

 

Fidels a l’esperit de Santa Maria Rosa Molas i a l’itinerari marcat per l’experiència i bon fer de les Germanes de la Consolació i altres educadors dels nostres Centres, els col·legis de la Consolació ens trobem compromesos en un procés  per tal d’instaurar la civilització de l’amor, donant continuïtat a la manera pròpia de la pedagogia de la nostra fundadora, fet d’apropament, diàleg, presència, senzillesa, acollida, clima familiar per una banda i esforç, treball, constància  i eficàcia per l’altra banda.

Recolzats en els trets que visqué Maria Rosa Molas, considerem prioritàries les següents finalitats educatives.

 

3.1 LA PERSONA, CENTRE DE L’ACCIÓ EDUCATIVA

Pel que es refereix a la seva educació, els alumnes són els protagonistes de les nostres escoles. Cadascun, amb les seves necessitats materials i espirituals, és el centre de la nostra acció educativa. Les finalitats que volem assolir són les següents:

 • Fomentar en els alumnes la certesa que cadascú de  nosaltres som fills de Déu i germans entre nosaltres. Som obra de les seves mans i per això posseïm la màxima dignitat com a persones.
 • Ajudar els alumnes perquè siguin responsables i protagonistes de la seva pròpia formació i  dels seu creixement com a persones.
 • Desenvolupar al màxim les capacitats de cada alumne. Partir dels seus interessos i necessitats per tal de poder-los orientar millor.
 • Acompanyar els alumnes en el seu procés de maduresa individual amb una atenció personalitzada que afavoreixi allò que cadascú necessiti.
 • Educar els alumnes mitjançant l’escolta activa, l’apropament a les seves situacions personals i familiars, l’acolliment incondicional, el reforç positiu, la confiança en la persona, el saber esperar i el respecte als seus propis ritmes.
 • Atendre preferentment els alumnes que es trobin amb més dificultats.

 

3.2  ACCIÓ EVANGELITZADORA

 

A les nostres escoles s’anuncia Jesús de Natzaret de manera explícita. La nostra educació es basa en la fe envers la seva persona i s’orienta per a tenir fe en Ell i en el seu Evangeli.

Per això pretenem :

 • Mostrar als alumnes la persona de Jesucrist, la seva vida i el seu missatge per tal que el coneguin, l’estimin i actuïn conseqüentment, i a Maria, la nostra mare com a mitjà per arribar a Crist i als germans.
 • Facilitar la comprensió del missatge evangèlic i animar a seguir-lo de manera personal, mitjançant l’adhesió lliure a Crist i  un compromís eclesial.
 • Impulsar a realitzar la síntesi entre la fe, la cultura i la vida per tal de poder respondre responsable i lliurement al missatge de salvació que ens porta Crist.
 • Presentar models d’identificació: Maria, dona de fe i servei generós; Maria Rosa Molas, model de cristiana compromesa amb Déu i amb els més febles i necessitats.
 • Fomentar  la formació religiosa i  moral dels alumnes.
 • Tenir cura d’iniciar-los en la pregària i  l’experiència de la vida litúrgica i sacramental (durant l’estada dels alumnes a l’escola i, després, mitjançant el Moviment Consolació, la ONG , A.A ..)
 • Estimular a construir la comunitat eclesial i a assumir en ella la responsabilitat de ser cristians.
 • Optar per la corresponsabilitat i la missió compartida entre professors laics i Germanes de la Consolació i oferir mitjans per a la formació i el creixement en la fe segons el carisma de la Consolació.
 • Proporcionar camins de formació cristiana als pares dels alumnes.

 

3.3.- EDUCACIÓ INTEGRAL

Els nostres esforços o la nostra esperança són convergents en l’objectiu prioritari de l’educació integral dels alumnes, en les dimensions: personal, social i transcendent.

Ajudar els alumnes a créixer de manera integral i harmònica en tots els aspectes de la seva personalitat ens indueix a :

 • Possibilitar que els alumnes reconeguin en la seva pròpia identitat personal la dimensió transcendent que obre a la realitat, al proïsme i a Déu.
 • Facilitar les relacions interpersonals de l’amistat i la companyonia.
 • Afavorir la percepció real del propi cos que és sexuat, de les emocions i sentiments personals i l’acceptació serena de capacitats i limitacions.
 • Cultivar amb els mitjans adequats els components de la personalitat humana: memòria, intel·ligència i voluntat.
 • Convidar a descobrir el silenci creatiu, la contemplació i la riquesa interior.
 • Capacitar per tal d’optar pels valors evangèlics i les virtuts cristianes i promoure, entre altres coses, l’esforç, l’autodisciplina, la constància, l’ordre i el treball ben fet.
 • Estimular l’activitat física i els hàbits d’higiene i salut i prevenir sobre les conseqüències de tot tipus de dependències.
 • Fomentar la llibertat responsable des de la reflexió, l’esperit crític i el desenvolupament de la capacitat assertiva.

 

3.4  QUALITAT EDUCATIVA

Un ensenyament de qualitat és un ensenyament que té clara una missió, una visió i uns valors. En aquesta línia proposem:

 • Vetllar perquè els nostres Centres siguin espais de vida cristiana i s’identifiquin com  alternativa a la cultura actual que ignora Déu.
 • Desenvolupar un Pla de Formació del Professorat que permeti dur a terme un projecte evangelitzador i un projecte de gestió del Centre en un clima de Missió compartida.
 • Dotar els alumnes, en la mesura que afavoreixin el seu procés d’aprenentatge, del recurs de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Atendre la diversitat dels nostres alumnes amb necessitats educatives especials, el repte de la immigració i el desafiament de la realitat multicultural, utilitzant els mitjans que tenim al nostre abast per tal d’ajudar-los a la integració i al ple desenvolupament de la persona.
 • Fomentar l’assoliment del màxim nivell acadèmic a través del rigor científic i el valor de l’esforç. 
 • Potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres com a mitjà per a l’obertura a la realitat mundial.
 • Promoure la millora contínua que suposa l’avaluació dels processos educatius, segons un pla de control i seguiment dels mateixos.

 

3.5  PRESÈNCIA DEL DÉU QUE CONSOLA

El nostre món és ple d’injustícia, insolidaritat, desigualtat i altres mancances que són conseqüència de la manca de valors ètics i religiosos. Per aquest motiu, en els nostres Centres educatius cal que lluitem per  una educació que formi persones afables, respectuoses, solidàries i crítiques. Plantegem :

 

 • Desenvolupar la sensibilitat i la bondat dels nostres alumnes davant les situacions d’angoixa i deshumanització que pateixen actualment moltes persones.
 • Fomentar en els infants, adolescents i joves la capacitat crítica davant la realitat social en la qual ens veiem inserits.
 • Educar els nostres alumnes perquè siguin transformadors de la societat i puguin passar:

– de l’individualisme a la capacitat de treball en equip i cooperació.

– de la por a les diferències i la intolerància, al reconeixement de   la   dignitat   de   tot       ésser   humà   i  a   la riquesa  de  la interculturalitat.

–   de la mentida i manipulació, a l’opció per la veritat i la justícia.

–   de l’agressivitat, al diàleg i reconciliació que possibilita la pau.

 –   de l’exclusió social dels darrers a l’opció prioritària per als més desafavorits.

 –   del consumisme a l’ús responsable dels recursos naturals.                         

 • Oferir als membres de la Comunitat Educativa plataformes concretes de transformació de les estructures socials i culturals, (campanyes missioneres, activitats de la ONG Delwende, experiències de servei i voluntariat …)

 

 

3.6  ESPERIT DE FAMÍLIA

 

Pertanyem a la gran família de la Consolació i desitgem que siguin elements imprescindibles, en el procés educatiu, la comunicació i el diàleg entre tots els membres de la comunitat educativa mitjançant unes relacions de col·laboració i de respecte. Busquem:

 

 • Transmetre els valors humans i cristians des del testimoniatge personal i un ambient de família, alegria i cordialitat.
 • Potenciar relacions interpersonals basades en el respecte mutu, la senzillesa, la llibertat i l’amor.
 • Fomentar les actituds que possibiliten la convivència, suscitant l’adhesió als valors següents: l’acceptació de sí mateix, el respecte, la responsabilitat, la llibertat,  l’esforç, la tolerància, l’acceptació de les diferències, la sinceritat , la justícia i el perdó.
 • Treballar la prevenció per tal d’evitar conductes que dificulten les nostres relacions i el nostre quefer diari.
 • Optar, en la correcció les conductes que alteren la convivència i en la resolució de conflictes, per prendre decisions que considerin les circumstàncies personals de l’alumne i busquin el seu bé, amb actitud serena i reflexiva.
 • Acollir les famílies amb bona disposició i apropament, especialment els més desafavorits; i possibilitar els espais i horaris més adients.

 

 

 

3.7  VIURE I TRANSMETRE L’ESTIL DE LA CONSOLACIÓ

 

Els  membres de la Comunitat Educativa dels Centres de la Consolació som cridats a viure allò que oferim al nostre Projecte Educatiu. Això comporta coneixement, identificació i compromís amb la nostra identitat carismàtica i en conseqüència :

 

 • Donar a conèixer la imatge de Déu com a Pare de Misericòrdia i Déu de tota la Consolació.
 • Potenciar una visió positiva i creient de la vida, que faci descobrir la presència provident de Déu en la nostra història personal i amb tot allò que ens envolta.
 • Fomentar l’escolta de la Paraula de Déu i la pregària personal.
 • Aprendre a viure des de la gratuïtat, la confiança i la gratitud.
 • Cultivar les actituds de bondat, humilitat, senzillesa i oblit d’un mateix.
 • Assumir compromisos davant les necessitats i patiments dels nostres germans, com a presència del Déu que consola.
 • Compartir amb la família de la Consolació la tasca de construir la civilització de l’Amor, seguint les petjades de Maria Rosa Molas.
 • Sentir amb l’Església i viure el nostre carisma per tal de ser seguidors de la seva acció evangelitzadora.

 

 

4.- ELS AGENTS EDUCATIUS

 

Els objectius que volen assolir els nostres Centres i el model educatiu que ofereixen a la societat, demanen que tots els membres de la Comunitat Educativa  hi participin i es comprometin.

 

El Projecte Educatiu necessita la lliure adhesió de tots els qui hi participem, la convergència de tots envers els mateixos valors. Valors que, en primer lloc, són assolits i viscuts i després oferts als destinataris de la nostra acció educativa.

 

La missió és comuna i cadascun dels estaments, des de la seva funció específica, aporta al projecte global un servei determinat.

 

4.1 DIRECTORA TITULAR

 

És la representant de l’Entitat Titular. La seva tasca principal consisteix en:

 

 • Dotar de sentit la realitat de l’escola: recordar el perquè i el per a què existeix i assegurar la fidelitat als principis que han inspirat la seva creació.
 • Vetllar perquè la línia educativa i pastoral del Centre reflecteixi i estigui orientada a aconseguir les finalitats del Projecte Educatiu i compleixi la normativa vigent.

 

 

 • Impulsar el sentit de pertinença a la Comunitat Educativa, la convivència i la participació de tots, segons s’expressa en el Caràcter Propi i en el Reglament de Règim Intern.
 • Responsabilitzar-se de la formació de l’Equip Directiu i dinamitzar la del personal docent i no docent del Centre.
 • Procurar la formació sistemàtica en la nostra espiritualitat carismàtica.

 

4.2  DIRECTOR PEDAGÒGIC

 

Les seves funcions es recullen en el Reglament de Règim Intern. Aquest càrrec ha de recaure en persones que :

 

 • Siguin fidels a les directius de l’Entitat Titular.
 • Estiguin imbuïdes  del carisma de Consolació i tinguin assimilats els trets de la pedagogia de Maria Rosa Molas.
 • Estiguin preparades per a la gestió tècnica pedagògica segons el RRI i tinguin aptituds per tal de promoure i coordinar la tasca en equip.
 • Posseeixin una àmplia experiència docent.
 • Siguin capaces d’actualitzar la seva formació de manera responsable.

 

 

 

4.3   ELS PROFESSORS

 

Són educadors dels seus alumnes i per això tenen un paper decisiu. Els professors d’una escola de la Consolació a més de tenir una preparació acadèmica i pedagògica actualitzades s’identifiquen com a cristians.

 

 • Eduquen els seus alumnes en els valors que visqué Jesús de Natzaret, sobretot amb la força del seu testimoniatge com a creients. Troben el seu model en Maria Rosa Molas per viure la seva vocació docent.
 • En el procés d’ensenyament-aprenentatge aporten la seva dedicació vocacional i la seva capacitació professional.
 • Organitzen la tasca de l’aula i promouen en els alumnes l’adquisició d’hàbits, actituds i valors i el desenvolupament de competències per a la vida i acompanyen en el procés de maduració dels mateixos alumnes amb el tracte cordial i proper que tenen amb ells.
 • Estan disponibles i oberts al diàleg amb els pares dels alumnes, confronten amb ells els criteris educatius més adequats i els informen sobre el procés d’aprenentatge, relacions interpersonals i creixement personal dels seus fills.
 • Es responsabilitzen de la seva pròpia formació per tal de perfeccionar-se i actualitzar-se professionalment, d’aprofundir  en els valors humans i cristians i en la dimensió carismàtica de la Consolació.

 

 

4.4   ALTRES EDUCADORS

 

L’acció educativa del Col·legi no acaba amb les activitats escolars, sinó que va més enllà amb les activitats complementàries i extraescolars. Vàries persones les organitzen i les porten a terme. Entre altres: els professors d’activitats complementàries i altres serveis, monitors de menjador i lleure i els entrenadors d’esport.

 

Aquests educadors:

 • Intervenen en el procés educatiu dels alumnes.
 • Comparteixen moltes característiques de l’Equip Docent i complementen la seva tasca.
 • Tenen cura per tal que la seva presència i la seva relació personal amb els alumnes sigui sempre educadora.
 • Les diferents tasques o activitats que realitzen,  fan que s’assoleixi l’educació integral del nostre Caràcter Propi.

 

4.5  FAMÍLIES

 

L’escola col·labora amb les famílies en l’educació dels seus fills. Les famílies accepten i respecten els valors cristians que inspira la línea educativa del centre i es comprometen de manera activa en l’aplicació del Projecte Educatiu del Centre.

La unitat de criteris educatius entre les famílies i l’escola afavoreix el creixement harmònic dels infants, adolescents i

 

 

 

joves. Aquesta unitat es consolida mitjançant els camins establerts de comunicació i formació i de les plataformes de participació que posseeix el Centre.

 

Les famílies són destinatàries de la nostra missió. Cal que els donem acollida i atenció i també si és possible, un servei d’orientació o de formació.

 

Les famílies catòliques troben en els nostres Centres una Comunitat cristiana en la qual poden celebrar la seva fe, escoltar el joiós anunci de la Paraula de Déu i posar en pràctica el servei de la caritat. El moviment «Consolación para el mundo» és obert a tota persona que comparteixi el carisma de la Consolació.

 

4.6.-  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

El personal no docent té cura de la bona gestió i de l’organització administrativa, econòmica i material de l’escola. El seu tracte amable i la seva paraula atenta, juntament amb la dedicació en el seu treball, són també mitjans per a la tasca educativa de l’escola.

 

 

 

 

 

 

5.METODOLOGIA I MITJANS AMBIENTALS

 

5.1.- METOLOGIA

 

La nostra metodologia està encaminada a aconseguir els objectius i assolir els valors que ens proposem, amb les consegüents actituds. 

La concreció de la METODOLOGIA es basa en aquests principis bàsics:

 

 • Els alumnes, amb la seva iniciativa i creativitat, són els protagonistes del seu aprenentatge. El paper dels professors és el de ser guies i mediadors. (CB: Autonomia i iniciativa personal)
 • La pedagogia que utilitzem pretén l’aprenentatge constructiu: aprendre a aprendre (CB). És l’alumne qui, en últim terme, modifica i reelabora els esquemes de coneixement, construint el seu propi aprenentatge.
 • El nostre ensenyament és personalitzat, adaptat al ritme evolutiu dels alumnes i a les seves aptituds. Cada alumne té una manera d’aprendre y un grau de motivació diferents. En conseqüència, som flexibles i tenim en compte els seus interessos, coneixements i capacitats. (CB: Autonomia i iniciativa personal)
 • Afavorim un clima de relacions interpersonals positives, tolerants i solidàries, que capaciten per a

 

 

 

 • la participació ciutadana i democràtica des d’un compromís cristià. (CB: Social i ciutadana)
 • Els mètodes i procediments que utilitzem afavoreixen el treball autònom, l’esforç, la constància, la disciplina, la motivació i l’interès (CB: Autonomia i iniciativa personal)
 • Posem els alumnes en situació d’aprendre directament de la realitat, de la vida quotidiana, mitjançant un ensenyament inductiu educatiu. (CB: Coneixement i interacció amb el món físic)
 • Els sistemes que utilitzem tendeixen a l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball i als coneixements científics, tècnics, humanístics històrics i estètics. (CB: Tractament de la informació, competència digital; competència cultural i artística)
 • Fomentem les  actituds crítiques i investigadores i un apropament a les diverses ciències i àrees de treball. (CB: Coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació, competència digital, competència cultural i artística)
 • Considerem primordial l’atenció a  la diversitat en els alumnes que són ja diferents – els d’inclusió  i els d’incorporació tardana– i en tots els altres. Això implica, en moltes ocasions, reforços educatius individualitzats. (CB: Social i ciutadana, competència emocional)
 • Alternem entre treball personal i de grup. Treballem en grup en dinàmiques adequades que secunden les iniciatives personals i de grup i suposen una participació i una col·laboració amb els altres.

 

 

 

(CB: Social i ciutadana, autonomia i iniciativa personal)

 • Els mètodes i recursos didàctics els conformem amb els objectius que desitgem assolir, amb les característiques del Centre i de l’alumnat que tenim.
 • Escollim els mètodes i els recursos didàctics d’acord a:
 • L’edat dels alumnes.
 • La necessitat específica que presenten els alumnes.
 • La recerca de l’equilibri en l’adquisició de coneixements.
 • L’ homogeneïtat i l’heterogeneïtat del grup-classe.
 • L’experiència i la professionalitat del professorat.
 • Els recursos de què es disposen.
 • L’adaptació i adequació dels horaris.
 • La revisió freqüent dels mètodes que s’utilitzen.
 • La variació dels mètodes i estratègies segons les àrees d’aprenentatge.

 

5.2.- RECURSOS MATERIALS

 

Els edificis, les aules, el mobiliari, els patis d’esbargiment, etc., són mitjans materials imprescindibles. A tots ens

 

 

 

correspon la seva cura, neteja i manteniment per a què existeixi un ambient que afavoreixi l’educació.

Hi ha altres mitjans materials, que també són necessaris. Per a una formació integral, sistemàtica, oberta i enriquidora és ineludible:

 • El foment de la lectura i l’ús freqüent de la biblioteca.
 • L’aprenentatge del món de la imatge mitjançant una assortida videoteca.
 • La formació cientificotècnica amb l’ajuda de la investigació i experimentació als laboratoris amb suficients materials per a manipular.
 • La preparació davant uns reptes d’un món cada vegada més tecnològic a través de les pràctiques a les aules de tecnologia i informàtica.
 • El descobriment d’altres llenguatges d’expressió a les aules de música i plàstica.
 • La utilització del gimnàs i del camps d’esport per a estimular la importància de tenir un cos sa i saludable.
 • L’adequada formació per a saber llegir i interpretar els mitjans de comunicació social.
 • Emprar altres mitjans materials, a més dels més tradicionals, per incentivar la motivació del alumnes.

 

 

 

 

 

Respecte als recursos materials, puntualitzem:

 • Tots els mitjans materials que el Col·legi té els posem al servei de l’educació.
 • Els recursos materials seran variats i s’utilitzen per a aconseguir objectius educatius i de formació
 • Els mitjans existents i els que s’adquireixin s’optimitzen i es modernitzen d’acord a les necessitats i possibilitats.

 

 

6.- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

 

El Col·legi és una entitat educativa que busca l’educació integral dels alumnes en l’àmbit acadèmic i extra-acadèmic, en la vessant humana i en la religiosa. Inicia la seva acció en l’Educació Infantil i es prolonga, per a aquells que ho desitgin, després d’acabar la escolaritat al Centre.

Encara que la responsabilitat dels diversos membres i organismes del Centre afecta al conjunt del Col·legi, cada persona i cada grup d’educadors es responsabilitza especialment del grup, etapa o activitat a ells confiada. Conjugar bé aquests dos tipus de responsabilitat és de gran importància per a la bona marxa del Centre .

Am la finalitat d’assolir la cooperació de tots els membres de la Comunitat Educativa en pro d’una educació humana i cristiana de qualitat, els Col·legis de la Consolació presenten  la següent organització:

 

 

 

 

6.1.- ESTRUCTURES DE GESTIÓ I COORDINACIÓ   PEDAGÒGIQUES

 

En el nostre Centre funcionen òrgans de govern col·legiats i unipersonals, segons s’estableix en el Reglament de Règim Intern, on es detallen també les funcions i competències de cada un, a tenor de la legislació vigent. Entre aquests òrgans citem:

 

6.1.1   Entitat Titular

 

Li correspon en última instància la responsabilitat de la direcció i gestió del Centre. En virtut d’ella, estableix el Caràcter propi del Centre i organitza el seu compliment.

6.1.2    Equip Directiu

 

És el motor que dinamitza el Projecte Educatiu en el dia a dia del col·legi a través de l’acció pedagògica i acadèmica, i impulsa la missió evangelitzadora. Promou en l’equip docent la presa de consciència del concepte de persona i educació definit en el nostre Caràcter Propi.

Els seus membres són:

 • Directora Titular.
 • Director Pedagògic.
 • Caps d’Estudis (Primària / ESO).

 

 

 

 • Coordinadora Infantil (1r cicle).
 • Coordinadora Infantil (2n cicle)
 • Coordinadora Cicles Formatius.
 • Coordinadora General de Pastoral.

 

6.1.3    Equip de Pastoral

 

Dinamitza l’acció evangelitzadora en el Centre. Elabora i estimula l’aplicació del Pla Pastoral, amb la implicació de tot l’Equip Docent. També coordina les activitats programades al Pla de Pastoral i gestiona els recursos humans i materials.

 

6.1.4    Departaments Didàctics

Formats per professors que imparteixen una mateixa matèria i la finalitat dels quals és la programació i coordinació per assegurar l’adequació entre els diferents nivells, cicles i etapes. 

 

6.1.5   Departament d’Orientació

 

Desenvolupa en el Centre una funció essencial amb estreta col·laboració amb l’Equip Directiu.

 

 • Impulsa l’acció tutorial amb els alumnes i les seves famílies i coordina l’orientació acadèmica i professional dels alumnes, en la perspectiva d’una cultura vocacional.
 • Estableix els canals d’atenció a la diversitat. En fidelitat a les institucions pedagògiques de Santa Maria Rosa Molas, els alumnes més necessitats a qualsevol nivell, intel·lectual, afectiu o sociocultural, són objecte d’especial atenció i dedicació al Col·legi, de manera preferent per part d’aquest departament.
 • Contribueix a facilitar la plena integració al Centre dels alumnes procedents d’altres cultures. Dissenya estratègies que condueixin a valorar i agrair la interculturalitat com una riquesa.

 

 

6.1.6    Claustre de professors

 

És l’òrgan col·legiat de representació de tots els professors del Centre. Estudia, analitza, organitza, proposa i avalua totes aquelles propostes que surten dels professors i, a la vegada, programa i revisa les directrius circulars i organitzatives de l’activitat acadèmica diària.

 

6.1.7    Equip d’Etapa

 

Format pels tutors de cada etapa i els professors que imparteixen docència en la mateixa. Projecta i avalua les activitats pròpies de l’Etapa. Cada equip té al front un  Cap d’Estudis amb les funcions que li assigna el Reglament de Règim Intern. 

 

 

 

6.1.8    Equip de Cicle

 

Format pels tutors i professors que ensenyen en el Cicle. Programa i revisa les activitats amb el Cicle. El dirigeix un coordinador que fa de pont entre els tutors del cicle i el Cap d’estudis.

 

6.1.9     Professors Tutors

 

Són responsables de cada grup d’alumnes. Coordinen també els professors del seu grup.

 

6.1.10    Consell Escolar del Centre

 

És el principal òrgan de participació de la Comunitat Educativa. La seva composició garantitza que els diversos estaments  hi participin i siguin responsables en el govern global del Centre. Això suposa que tots els seus membres assumeixin com a propis els objectius del Centre, tinguin suficient informació sobre ell i projectin llurs observacions cara el futur.

 

6.2.- ALTRES ESTRUCTURES EDUCATIVES

Els nostres objectius educatius van més enllà d’allò que és estrictament acadèmic. S’organitzen en el Centre diverses activitats per a completar aspectes de la formació insuficientment desenvolupats.

 

 

 

L’autonomia d’aquestes activitats en cap cas suposa diferent plantejament pedagògic i d’acció, sinó que deuen conjugar-se harmònicament. La Titularitat del Centre vetlla per a què estiguin en consonància amb el Projecte Educatiu.

 

Aquestes activitats són de tres tipus:

 

 • Activitats organitzades pel Moviment Consolació, l’ ONG o la catequesi sacramental.
 • Activitats promogudes per l’Associació de Pares i Mares, l’Associació d’Alumnes o l’Associació d’Antics Alumnes.
 • Activitats complementàries: teatre, informàtica, jocs literaris, jocs matemàtics, anglès, coral, etc. En horari lectiu.
 • Activitats extraescolars: rítmica, esport, música, en horari no lectiu.

 

És voluntat del col·legi potenciar les Associacions per a donar entitat i major impuls a les activitats extra-acadèmiques. Els Centres solen comptar amb:

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1    Associació de Pares i Mares d’alumnes

 

El seu objectiu principal és col·laborar per a  què l’educació que s’imparteix al Centre promogui el ple desenvolupament del seus fills.

Vetlla per el desenvolupament convenient dels principis bàsics del Projecte Educatiu.

Organitza activitats per a pares i alumnes, que completin les finalitats educatives del Col·legi.

 

6.1.2    Associació d’ex-Alumnes

 

La seva missió és prolongar l’acció educativa del Centre al finalitzar la formació educativa.

Organitza activitats per a promoure els valors educatius rebuts i enfortir la identitat i pertinença a la Comunitat Educativa.

 

7.PLANS I CONCRECIONS CURRICULARS

 

(Veure el desplegament d’aquest apartat a cadascun dels documents propis)

 

7.1.- PLANS EDUCATIUS PASTORALS

Pla de Pastoral

Projecte de Direcció

Pla d’acció tutorial

Pla de convivència

 

 

 

Pla d’atenció a la diversitat

Pla d’orientació

Pla anual

Pla de formació del professorat

S’aniran incorporant altres plans que es consideren oportuns o que l’Administració demani.

 

7.2.- CONCRECIONS CURRICULARS

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària

CFGM

Cada etapa elabora la concreció curricular segons les orientacions de l’Administració.

 

 

8.- AVALUACIÓ

 

L’avaluació és un instrument fonamental en el procés d’ensenyament i aprenentatge, essencial per la millora de la qualitat educativa del Centre. Forma part de la tasca diària a l’aula i al nostre Centre educatiu.

 

 

 

 

 

   Té com a finalitat:

 • Avaluar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
 • Avaluar la pràctica docent dels professors.
 • L’avaluació del Centre.

 

8.1.- AVALUACIÓ DELS ALUMNES

 

L’avaluació dels alumnes té una finalitat formativa. Orienta el procés d’aprenentatge i serveix per a perfeccionar-lo i enriquir-lo.

 

A més, té en compte els objectius educatius, les capacitats i els esforços realitzats i facilita la identificació  dels problemes.

 

A través de la avaluació s’aconsegueix:

 

 • Comprovar el nivell de desenvolupament en què es troba l’alumne, per tal d’ajustar les programacions a les seves necessitats.
 • Analitzar els progressos assolits pel alumnes.
 • Obtenir les dades necessàries per a la seva orientació.
 • Informar al professor sobre la qualitat del seu treball i proporciona-li pistes per introduir

 

 

 

 • correccions necessàries en la seva planificació, mètodes, materials, etc.
 • Detectar els processos d’aprenentatge desenvolupats pels alumnes.
 • Organitzar activitats d’ampliació, de suport o reforç per als alumnes que ho precisin.
 • Informar als pares dels resultats de l’avaluació i sol·licitar la seva ajuda i participació en el projecte educatiu dels seus fills.

A.- Avaluació inicial

 

Ens ajuda a adequar el procés d’ensenyament a les característiques dels alumnes, ens permet conèixer la diversitat existent dins del grup.

 

B.-  Avaluació contínua o formativa

 

Es porta a terme durant tot el procés d’aprenentatge. Permet detectar el major o menor progrés dels alumnes, corregir els seus defectes i orientar-los en les dificultats que puguin trobar.

 

Aquesta avaluació és una gran oportunitat per ajudar els alumnes a avançar en el seu aprenentatge, animar-los, orientar-los i donar-los suport en la seva tasca. També els permet conèixer els seus èxits i dificultats, les seves capacitats i limitacions; i als professors autoavaluar-se per a continuar, millorar o canviar de tàctica metodològica.

 

 

 

Almenys una vegada al trimestre, el professorat es reuneix per a contrastar punts de vista sobre el procés d’aprenentatge dels alumnes a nivell individual y de grup, per a prendre decisions i buscar estratègies educatives que el millorin. A través de butlletins de notes es comunica als alumnes i als seus pares els resultats obtinguts sobre el seu grau d’assimilació en relació als objectius i a les metes plantejades pels professors a principi de curs.

L’avaluació no és sempre una comesa exclusiva dels professors. És bo que els alumnes autoavaluen el seu treball i que aprenguin a coavaluar amb els seus companys.

 

8.2.- AVALUACIÓ DELS PROFESSORS

 

Cada professor ha d’avaluar freqüentment la seva pròpia pràctica docent, a través d’un procés d’autoavaluació, en relació a:

 • L’organització i el clima de l’aula que afavoreixi l’aprenentatge i la bona convivència.
 • La adequació d’objectius i continguts als alumnes i l’aplicació de la metodologia d’acord amb les seves aptituds i capacitats.
 • La coordinació amb els pares dels alumnes.
 • Les relacions interpersonals amb els alumnes.

 

 

 

 

 

 • La coordinació del professorat per nivells, etapes i departaments, si facilita la continuïtat en el desenvolupament en les capacitats d’aprenentatge.
 • La formació contínua i l’actualització pedagògica.

 

8.3.- AVALUACIÓ DEL CENTRE

 

L’avaluació del Centre es farà almenys una vegada a l’any. L’Equip Directiu determina la manera de fer-ho. Es tindrà en compte sobretot els següents aspectes:

 • L’organització i funcionament.
 • Les relacions entre la comunitat educativa.
 • El Pla General Anual i el Pla de Pastoral.
 • La implicació i adhesió al Caràcter Propi del professorat.
 • La participació i col·laboració dels pares.
 • Els recursos i instal·lacions.
 • Les programacions i projectes.

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.- CONCLUSIÓ

 

La Comunitat Educativa del Col·legi hem manifestat en aquest Projecte Educatiu les nostres senyes d’identitat, proposat les línees fonamentals de la nostra acció educativa i descrit les nostres formes d’organització i funcionament; amb la finalitat de plantejar amb claredat i decisió, a més del “com” de l’educació, del seu “perquè” i afirmar que optem per una educació cristiana, que posa en el centre de la mateixa a la persona amb tota la seva complexa identitat

 

Volem que aquest Projecte sigui viu i dinàmic, que marqui i orienti la nostra activitat educativa i que, primer que res, segueixi la tradició educativa que fa més de 150 anys inicià Santa Maria Rosa Molas.

 

Que el Senyor Jesús i la seva Mare Maria beneeixin el treball i l’esforç que posem a l’hora de desitjar fer-ho tot per la glòria de Déu i el bé del germans.

 

 

                        Tortosa, setembre 2011

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX

      Pàg.

0 – Presentació………………………………………………………………………    2

1 – Identitat ……………………………………………………………………………   3

   1.1 Missió, Visió i valors ………………………………………………………    3

   1.2 Senyals d’identitat del centre ………………………………………….    5

      1.2.1 Els nens eren la nineta del seus ulls ……………………………   5

      1.2.2 Fer conèixer i venerar Nostre Senyor Jesucrist ……………    6

      1.2.3 Educar en ciència i virtut ……………………………………………   7

      1.2.4 A l’alçada de la sana il·lustració de l’època ………………….   8

      1.2.5 Que el pobre sigui servit ……………………………………………   9

      1.2.6 Afabilitat i estima en el tracte …………………………………….. 11

      1.2.7 Instruments de misericòrdia i consolació …………………….. 12

 

2 – Característiques del centre ………………………………………………… 14

   2.1 Tipus de centre ……………………………………………………………… 14

   2.2 Entorn ……………………………………………………………………………..14

   2.3 Característiques de les famílies ……………………………………….. 15

   2.4 Característiques dels alumnes …………………………………………. 16

   2.5 Característiques dels educadors ………………………………………. 17

 

3 – Finalitats educatives …………………………………………………………….17

   3.1 La persona, centre de l’acció educativa …………………………….. 18

   3.2 Acció evangelitzadora ……………………………………………………… 19

   3.3 Educació integral ……………………………………………………………. 20    3.4 Qualitat educativa ……………………………………………………………… 21

   3.5 Presència del Déu que consola ………………………………………..  22

   3.6 Esperit de família ……………………………………………………………. 24

 

 

 

   3.7 Viure i transmetre l’estil de la Consolació ……………………………..  25

 

4 – Els agents educatius ……………………………………………………………. 26

   4.1 Directora titular …………………………………………………………………. 26

   4.2 Director pedagògic ……………………………………………………………. 27

   4.3 Els professors ………………………………………………………………….  28

   4.4 Altres educadors ………………………………………………………………  29

   4.5 Famílies………………………………………………………………………….   29

   4.6 Personal d’administració i serveis ………………………………………. 30

 

5 – Metodologia i mitjans ambientals ………………………………………….. 31

   5.1 Metodologia …………………………………………………………………….. 31

   5.2 Recursos materials ………………………………………………………….. 33

6 – Estructures organitzatives …………………………………………………… 35

   6.1 Estructures de gestió i coordinació ……………………………………. 36

      6.1.1 Entitat titular ……………………………………………………………… 36

      6.1.2 Equip directiu ……………………………………………………………. 36

      6.1.3 Equip de pastoral ………………………………………………………. 37

 

 

      6.1.4 Departaments didàctics ……………………………………………… 37

      6.1.5 Departament d’orientació …………………………………………… 37

      6.1.6 Claustre professors ………………………………………………….. 37     6.1.7 Equip etapa ………………………………………………………………….. 38

    6.1.8 Equip de cicle ……………………………………………………………. 39

    6.1.9 Professors tutors ……………………………………………………….. 39

    6.1.10 Consell escolar de centre …………………………………………. 39

6.2 Altres estructures educatives …………………………………………….  39

   

 

 

6.2.1 Associació de pares i mares …………………………………………. 41

    6.2.2 Associació d’exalumnes …………………………………………..   41

 

7 – Plans i concrecions curriculars ………………………………………… 41

   7.1. Plans educatius pastorals ……………………………………………. 41

   7.2. Concrecions curriculars ………………………………………………. 42

 

8 – Avaluació ………………………………………………………………………. 42

   8.1 Avaluació dels alumnes …………………………………………………. 43

   8.2 Avaluació dels professors ……………………………………………… 45

   8.3 Avaluació del centre ……………………………………………………… 46

 

9 – Conclusió ……………………………………………………………………….. 47