La Consolació a Tortosa

Història del Centre

Un 17 de març de 1851, Maria Rosa Molas i Vallvé, a proposta de l’ajuntament, funda una escola pública al carrer Moncada, núm. 22. Fou anterior al naixement de la Congregació de les Germanes de la Consolació, a l’any 1857. S’està celebrant per aquest motiu el 150 aniversari, “Un crit d’air i d’avui: Consoleu, consoleu el meu poble…”
Aquesta escola pública de xiquetes ocupava un edifici, propietat de l’ajuntament, conegut amb el nom de Casa d’ Ensenyança , en el rovell de l’ou de la ciutat.
El dia 1 de febrer de 1870, Maria Rosa inaugura el Col•legi privat al carrer Moncada, núm. 13. M. Maria Rosa va disposar tot lo necessari per a la instal•lació d’un internat annex, que va acollir durant aquells anys un bon nombre d’alumnes de les millors famílies de Tortosa. Aquest col•legi privat estigué ubicat a partir de l’any 1880 en els carrers del Carme, núm. 3, Zuda, núm. 1 i Dengre.
El 20 de juny de 1886 la Congregació va adquirir la casa del carrer de La Rosa, núm. 12, amb una extensió de 279 m2, que constava de planta aixa i quatre pisos.
L’any 1929 s’instal•len les classes gratuïtes de la Fundació de “L’Excel•lentíssima Sra. Dolores de Córdoba”, llogant per a aquestes classes la casa contigua anomenada de “els capellans”, on també es va ubicar el menjador dels pobres.
A l’abril de 1936 les germanes van haver de deixar l’hàbit religiós i vestir de seglars per poder continuar donant les classes i el mes de juliol els confiscaren el col•legi.
El 13 de gener de 1939, les germanes tornen al col•legi que van haver de restaurar. El 15 de setembre es tornà a recuperar l’activitat docent a l’escola.
L’11 d’abril de 1941 es va col•locar la primera pedra en el solar destinat al nou col•legi. A l’acte assistí D. Fèlix Bilbao, Bisbe de la diòcesi, cabildo i autoritats.
A finals d’abril de 1944 es va rebre la notícia que Regiones Devastadas s’encarregava d’acabar la construcció del col•legi, que tot i havent-se començat el 17 d’abril de 1941, les obres estaven paralitzades per falta de recursos materials.
Es van prendre les obres amb interès i el 3 de maig de 1945 l’arquitecte, D. Santiago Sanguinetis, per mitjà d’escriptura signada, lliurava a les germanes l’edifici del col•legi totalment construït.
A mitjans de desembre de 1973, es procedeix a la signatura de les escriptures de compra d’una zona esportiva i pinar, situades darrera del seminari; són un espai complementari al col•legi.
El 10 de maig de 1945 es beneeix el nou col•legi ubicat al carrer Argentina, núm. 32 – 34. Ho beneí D. Manuel Moll i Salord, bisbe de Tortosa.
Aquest col•legi sempre ha estat mirat per la Congregació amb una estima especial per ser continuador fidel del que M. Maria Rosa Molas obrí al carrer Moncada el 1870 i de l’escola oficial que va regentar des del 19 de març de 1851, en el mateix carrer.
El Centre té autoritzades les següents Etapes Educatives:

          – Educació Infantil 1er Cicle (Llar d’Infants) (27 – 11 – 2001)
          – Educació Infantil 2n Cicle (07 – 11 – 1973)
          – Educació Primària (29 – 09 – 1949)
          – Educació Secundària Obligatòria (30 – 06 – 1996)
          – Cicles Formatius de Grau Mitjà (16-05-1997); concretament s’imparteix el Cicles de “Cures Auxiliars d’Infermeria”.
 

Identitat

Per tal de donar resposta al dret bàsic que tota persona té a l’educació, els Col·legis de la Consolació, inserits en la missió evangelitzadora de l’Església, proposem una alternativa educativa inspirada en l’Evangeli.
És per això que el Caràcter Propi dels Col·legis de les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació ens identifica davant la societat com a col·legis catòlics, que desenvolupen una tasca humanitzadora i evangelitzadora, atenent les orientacions de l’Església, els principis pedagògics i l’estil educatiu de Santa Maria Rosa Molas i Vallvé, la nostra fundadora.
► Oferim a les famílies una educació que es fonamenta en els valors cristians de la bondat, la senzillesa, l’alegria, la valoració de tot allò que és  positiu i de la gratuïtat.
► Entenem l’educació com un procés que educa persones i que cerca el creixement total.
► Els nostres recursos, programes i serveis cerquen alhora l’equilibri físic i psíquic dels nostres alumnes.
► Conscients de la dimensió ètica i religiosa de la cultura i del seu valor, ens esforcem per ajudar els alumnes a apreciar els valors morals i a que donen la seva adhesió personal.
Així eduquem en el respecte a la vida, a la justícia, a la solidaritat i a la fraternitat que ens duu al compromís per la veritat, l’esforç per la pau i al rebuig de tota violència, el esperit de servei, l’acollida i l’atenció al més necessitat.
► Mitjançant la transmissió de la cultura i el treball sistemàtic i coherent preparem els alumnes per autodeterminar-se en la vida i actuar amb creativitat i responsabilitat.
► Pretenem educar en la llibertat responsable que ajuda els alumnes a prendre decisions amb esperit crític.

En definitiva, volem com a col·legis catòlics, viure la consecució dels objectius que proposem, amb una visió coherent del món present que ens implica, a través de l’educació, en l’anunci explícit de Jesús de Natzaret.