Infantil Curs 19-20

EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’educació infantil es caracteritza per una metodologia activa i vivencial, en la que el treball manipulatiu, l’experimentació i el joc tenen un paper fonamental. L’infant és el protagonista dels processos d’ensenyament-aprenentatge conjuntament amb els seus iguals i l’acompanyament de la mestra.

 

PROJECTES

Realitzem projectes conjunts que neixen a partir dels coneixements previs i interessos dels alumnes i que, mitjançant converses, dubtes, hipòtesis, debats, etc van creixent i evolucionant fins arribar a un resultat final en el qual s’han resolt dubtes i s’han adquirit nous continguts.

El projecte va sent guiat per la mestra amb l’objectiu de ser un projecte global en el qual es treballen continguts referents a totes les àrees d’aprenentatge. A més a més, el projecte es complementa amb sortides locals i visites de familiars i/o experts.

AMBIENTS

Dos matins a la setmana 4 grups internivell es distribueixen als següents ambients: ambient de la llum, del bosc, aula exterior i joc simbòlic. A cada ambient hi trobem diferents tipus de material organitzats amb un objectiu d’aprenentatge concret. Els alumnes, de manera autònoma, amb l’acompanyament dels mestres i reforços, aprenen de manera lúdica i natural.

HORT ESCOLAR

L’hort escolar s’inclou en l’espai de l’aula exterior i té com a objectius principals l’assoliment d’hàbits i actituds saludables i sostenibles com la cura de les flors, verdures i hortalisses que es planten, així com la cura de l’espai i els estris de l’hort.

L’hort també és un recurs que permet treballar la descoberta de l’entorn mitjançant l’observació i seguiment del cicle biològic del que s’ha plantat, en el qual també s’incorporen activitats matemàtiques i de lectoescriptura com, per exemple, seguir el creixement d’una planta i l’elaboració de cartell amb els noms del que han plantat.

AXIOMA

Les matemàtiques es treballen amb el projecte Axioma, l’objectiu del qual és que els alumnes desenvolupin un pensament crític, amb un bon nivell de raonament i que siguin capaços de relacionar coneixements i de fer de l’assaig-error una manera d’avançar.

Aquesta metodologia es basa en la manipulació de diversos materials que ens proporciona l’editorial, materials reciclats o d’altres creats per les mestres de l’etapa. Seguint una metodologia constructivista, es pretén que els alumnes siguin capaços d’aplicar conceptes per resoldre problemes en la vida quotidiana. Amb aquests materials, els alumnes aprenen autònomament tot jugant, descobrint, experimentant i resolent problemes i hipòtesis amb creativitat i llibertat per decidir.

Amb aquesta metodologia, les mestres guien l’aprenentatge fomentant l’observació, la formulació de preguntes, l’elaboració de prediccions, l’experimentació, la verbalització i l’obtenció de respostes i/o resultats contrastant i comprovant hipòtesis.

ROBÒTICA

Dintre del projecte Matemàtic Axioma utilitzem la robòtica com a recurs metodològic per desenvolupar l’estructuració del pensament lògic i computacional. Aquest recurs permet treballar continguts curriculars a partir del joc i l’experimentació.

El mestre/a és l’encarregat de plantejar un repte i l’alumne ha de pensar quin procediment seguirà per arribar a la resposta, per tant, ha de planificar quines ordres donarà al robot per tal que arribi a l’objecte desitjat. Aquest robot, executarà les odres, per tal de comprovar si són correctes o si cal plantejar-ne de noves. D’aquesta manera, s’està treballant l’orientació espacial, la lateralitat, el pensament lògic, la programació…