EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

L’Educació Secundària comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze fins als setze anys si no s’ha repetit cap curs. És la continuació de l’educació primària i l’última de les etapes d’educació obligatòria.
Els objectius generals són preparar l’alumne per al món laboral i la vida acadèmica adulta. El nostre centre aposta per una bona educació en valors humans i cristians i una bona preparació acadèmica.

Matèries Optatives

La nostra oferta de les matèries optatives té com a finalitat tant el reforç com l’ampliació, segons les necessitats individuals, vers les competències transversals i les llengües estrangeres als cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO:

Matèria Caràcter
Use of English Ampliació
Laboratori Ampliació
Taller d’expressió oral Ampliació
Cultura clàsica Ampliació
Estructuras lingüísticas Reforç
Estructures matemàtiques Reforç

El fet de poder treballar-les en mitjos grups-classe permet una millor atenció a les necessitats individuals i grupals, cosa que afavoreix l’adquisició i aplicació dels continguts i de les competències treballades a cada assignatura. A totes elles es prioritza la pràctica per assolir-ne els objectius.
Pel que fa a 4t d’ESO, la nostra oferta de matèries optatives va dirigida a preparar els alumnes per enfocar el seu futur acadèmic i professional, ja sigui Batxillerat o Cicles Formatius. L’oferta de matèries del curs actual és la següent, d’entre les quals, els alumnes en cursen 3:

Biologia
Literatura
Física i Química
Emprenedoria

Aquesta oferta d’optatives es programa el curs anterior segons el perfil dels alumnes del futur grup de 4t d’ESO.

Matèries Complementàries

Dintre de l’oferta d’hores complementàries, trobem assignatures que pretenen continuar l’ampliació de coneixements de les àrees de llengües estrangeres principalment. A 4t d’ESO s’ofereix una assignatura complementària destinada a l’orientació acadèmica i professional dels nostres alumnes de cara al seu futur més immediat en acabar l’ESO; treballant conjuntament orientadora, tutor, alumnat i famílies.

1r, 2n i 3r d’ESO 4t d’ESO
Anglès oral Orientació acadèmica i professional
Alemany Alemany

Tutorització i acompanyament

Apostem per una bona orientació al llarg de tota l’etapa i un acompanyament tutorial individualitzat dels alumnes i de les seves famílies per tal que cadascú desenvolupi la totalitat de les seves capacitats.
Prioritzem els desdoblaments i les atencions individualitzades, i concretem un Disseny Curricular obert, flexible i personalitzat, que contempla la realitat dels alumnes i del seu entorn.
Aquest seguiment i orientació de cara als estudis del futur es fa més intensiu als cursos de 3r i 4t d’ESO a través del Projecte Personal d’Orientació i de l’assignatura complementària de 4t d’ESO Orientació acadèmica i professional.
Mitjançant les tutories individuals, les entrevistes amb els tutors, la figura de l’orientadora del centre, la col·laboració amb els diferents equips d’assessorament i orientació del Departament d’Ensenyament, i una sèrie d’activitats enfocades a tal efecte, s’aconsella els alumnes i les seves famílies cap on encaminar el seu present i futur, tant a nivell acadèmic com professional.

Escola Multilingüe

El projecte lingüístic del nostre centre aposta per l’Escola Multilingüe, és a dir, proporcionar el màxim d’oportunitats als nostres alumnes per treballar, utilitzar aprendre i adquirir l’anglès (com a primera llengua estrangera) i l’alemany (com a segona llengua estrangera), i així esdevenir-ne lingüísticament competents.
A part de les 3 / 4 hores d’anglès que el currículum ja preveu a cada curs, s’ofereix als alumnes de secundària:

  • Use of English (1h/setmana)
  • Anglès oral (1h/setmana)
  • Alemany (1h/setmana)

A més de diferents materials i activitats que s’utilitzen a la resta d’assignatures, que també complementen aquest aprenentatge.
Com a centre preparador d’exàmens oficials de Cambridge, preparem els nostres alumnes per a l’adquisició de les titulacions oficials KET  i PET (nivells A2 i B1 respectivament del MECR). D’aquesta manera, l’alumnat acaba els estudis obligatoris amb un bon nivell en llengua anglesa, i a més, amb una certificació oficial globalment reconeguda. Estem orgullosos de tenir alumnat que a 2n d’ESO ja obté el PET!
També participem activament a l’English Week del nostre centre, una setmana plena d’activitats lúdiques en llengua anglesa, on els alumnes han d’utilitzar únicament aquest idioma per comunicar-se entre ells. Participem també al debat del Tortosa English Festival.
Tota oportunitat és bona per posar en pràctica tot allò que sabem fora de l’aula i adonar-nos que realment som capaços de comunicar-nos en llengua anglesa en qualsevol situació.